Работа Виктории Боку, г. Холмск, Сахалинская область
5.Boku Viktoriya 22 goda g.KHolmsk Sakhalinskaya oblast